Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 

Εισερχόμενοι στον ιστότοπο www.dypa.gov.gr πρέπει να περιέλθουν στην κυριότητά μας ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτά θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη διαχείριση της πρόσβασης στο λογαριασμό σας και την διεκπεραίωση των αιτημάτων σας.

Ως Υπηρεσία έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να προστατέψουμε τα δεδομένα αυτά από ακούσια ή εκούσια πρόσβασή τους από τρίτους. Η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των δεδομένων σας, επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας αποκλειστικά για τους σκοπούς που προκύπτουν από τις νόμιμες υποχρεώσεις μας.

Συναινείτε ρητά όπως τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας που αναφέρονται στην αίτηση του διαδικτυακού προγράμματος κατάρτισης με τίτλο «Βασικές Δεξιότητες Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)» που θα υλοποιήσει η Δ.ΥΠ.Α. σε συνεργασία με την εταιρεία HUAWEI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Ε μέσω του εξουσιοδοτημένου συνεργάτη της, INTERLEI – International Learning Institute, και τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσετε θα:

α) χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγησή σας προκειμένου να συνταχθούν και να αναρτηθούν οι σχετικοί Αξιολογικοί Πίνακες, στους οποίους αποτυπώνονται τα στοιχεία αυτά.

β) χρησιμοποιηθούν για να ειδοποιηθείτε σχετικά, σε ενδεχόμενη επιλογή σας ως επιτυχόντες/επιλαχόντες του εν λόγω Προγράμματος Κατάρτισης, στον πίνακα επιτυχόντων ή επιλαχόντων του εν λόγω προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης.

γ) διαβιβαστούν, και δη μόνο ο αριθμός φορολογικού μητρώου σας (Α.Φ.Μ.) στη Δ.ΥΠ.Α. και στην INTERLEI – International Learning Institute προκειμένου η τελευταία να ελέγξει, κατά την εγγραφή σας στην πλατφόρμα συμμετοχής στο πρόγραμμα, εάν πράγματι ανήκετε στους επιτυχόντες του εν λόγω Προγράμματος, όπως αυτοί προέκυψαν κατά την αξιολόγηση από την Δ.ΥΠ.Α..

Υποχρεούμαστε να μοιραστούμε ή να γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα σας όταν το έχετε ζητήσει εσείς ρητά ή όταν απαιτείται εκ του νόμου, όπως σε περίπτωση σχετικής αίτησης από φορολογικές, δικαστικές ή άλλες αρμόδιες κρατικές Αρχές ή για την πραγματοποίηση των σκοπών για τους οποίους έχετε εγγραφεί στην Δ.ΥΠ.Α..

Τα δεδομένα αυτά θα τηρούνται στην ηλεκτρονική μας βάση τουλάχιστον επί μια 10ετία, ώστε να συμμορφωνόμαστε με την τρέχουσα φορολογική νομοθεσία καθώς και για στατιστικούς λόγους.

Σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα, σας ενημερώνουμε ότι έχετε τα κάτωθι δικαιώματα:

• Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα: Το δικαίωμα να γνωρίζετε αν τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία, πώς και για ποιο σκοπό.

• Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων: Το δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον διαπιστωθεί από εσάς ότι αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή.

• Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων: Το δικαίωμα να ζητήσετε διαγραφή ή κατάργηση των προσωπικών σας δεδομένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις και μετά την πάροδο της παραπάνω αναφερόμενης δεκαετίας.

• Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

• Δικαίωμα στη φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων: Το δικαίωμα να ζητήσετε υπό προϋποθέσεις, τα δεδομένα που σας αφορούν ή να διαβιβαστούν σε άλλο υπεύθυνο σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο.

• Δικαίωμα εναντίωσης: Το δικαίωμα να αντιτάσσεστε υπό προϋποθέσεις στην επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εγγράφως, με επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 8, Άλιμος Τ.Κ. 17456 ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Για κάθε άλλη απορία σας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Υπηρεσίας στο τηλ: 2109989200 καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Τυχόν καταγγελίες για μη ορθή χρήση και επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να υποβάλετε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr). Πριν υποβάλετε την καταγγελία θα πρέπει να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο επεξεργασίας, π.χ. ασκώντας τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 15 έως 22 ΓΚΠΔ δικαιώματα, όπου αυτά εφαρμόζονται.

Απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Δ.ΥΠ.Α. για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των δικών σας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας. Αν το ζήτημα δεν επιλυθεί, μπορείτε να προβείτε σε καταγγελία στην αρμόδια Αρχή.